piątek, 17 września 2010

Jakie są zasady ubiegania się o świadczenia z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej?

Ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy dokonuje w karcie wypadku odpowiedni podmiot, np. w przypadku ubezpieczonego będącego pracownikiem jest to pracodawca. Stwierdzenie w karcie wypadku, że zdarzenie nie jest wypadkiem przy pracy, wymaga uzasadnienia i wskazania dowodów stanowiących podstawę takiego stwierdzenia. Spory w sprawach o ustalenie, że zdarzenie jest wypadkiem przy pracy, rozstrzygają sądy rejonowe.

Stwierdzenia choroby zawodowej dokonuje państwowy inspektor sanitarny. W sądowym postępowaniu odwoławczym właściwy jest wojewódzki sąd administracyjny.

Stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu oraz jego związek z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową ustala lekarz orzecznik lub komisja lekarska Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, po zakończeniu leczenia i rehabilitacji. Decyzje w sprawach świadczeń wypadkowych (o zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, jednorazowe odszkodowanie, rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną) wydają jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a w postępowaniu odwoławczym orzekają sądy rejonowe i okręgowe – sądy pracy i ubezpieczeń społecznych.